در حال بارگذاری

5500 پایه تیر برق در معابر خراسان شمالی جابه جا می شود