در حال بارگذاری

36 هزار واحد مسکن روستایی کم دوام و بی دوام در خراسان جنوبی شناسایی شد