در حال بارگذاری

250 کیلومتر راه روستایی هرمزگان تا پایان امسال اسفالت می شود