در حال بارگذاری

234 میلیارد تومان اعتبار به 290 واحد تولیدی در اردبیل پرداخت شد