در حال بارگذاری

18 میلیارد ریال برای تکمیل آبرسانی به عشایر زیرکوه اختصاص یافت