در حال بارگذاری

۵۰ درصد مدارس کردستان تحت پوشش برنامه های پیشگیری قرار دارند