در حال بارگذاری

۱۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان اسدآباد زیر کشت چغندر قند رفته است