در حال بارگذاری

۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه به یورو ین و یوآن تبدیل شد