در حال بارگذاری

یک صهیونیست با کامیون فلسطینیان را در کرانه باختری زیر گرفت