در حال بارگذاری

یادداشت سلیمی نمین چرا ترامپ نمی تواند ذائقه ملت ها را تغییر دهد