در حال بارگذاری

گروه غواصی برای جست و جوی غرق شدگان به سد میانه اعزام شدند