در حال بارگذاری

گام مثبت برای از بین بردن سلطه دلار بر بازار ایران سوآپ ارزی ایران و ترکیه عملی شد