در حال بارگذاری

کنایه شفر به پرسپولیس تماشاگران تیم کوچکتر از ما کمتر بود