در حال بارگذاری

کنار گذاشتن اهداف کوته بینانه سیاسی و انگیزه طرف ها در بازسازی عراق ضرورت دارد