در حال بارگذاری

کمیساریای عالی پناهندگان شرایط برای بازگشت داوطلبانه آورگان میانمار فراهم شود