در حال بارگذاری

کمیته سوری حمایت از ملت فلسطین تصمیم ترامپ اعلان جنگ علیه ملت فلسطین است