در حال بارگذاری

کمبود آب نخستین مشکل کشاورزی ضایعات سیب زمینی باید کاهش یابد