در حال بارگذاری

کشورهای اسلامی باید یکپارچه علیه تحرکات صهیونیست ها ایستادگی کنند