در حال بارگذاری

کشته شدن يک نظامي ترکيه در حمله پ ک ک