در حال بارگذاری

کشتار اسپایکر زخمی بر پیکر عراق که هنوز التیام نیافته است