در حال بارگذاری

کره شمالی آمریکا می خواهد ما را به سرنوشت لیبی و عراق دچار کند