در حال بارگذاری

کابینه سعودی سیاست ملی برنامه انرژی هسته ای را تصویب کرد