در حال بارگذاری

ژاپن سال گذشته فقط 20 پناهجو پذیرفته است