در حال بارگذاری

چین بر ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه تاکید کرد