در حال بارگذاری

پیشنهاد فارین پالیسی به ترامپ برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران