در حال بارگذاری

پیشنهاد استاندار به بخش خصوصی جهت اجاره هواپیمای فرودگاه یاسوج