در حال بارگذاری

پیرترین میلیاردر دنیا در ۱۰۰ سالگی هر روز سرکار می رود