در حال بارگذاری

پیام صریح زنگنه به بازار نفت درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت مذاکره نمی کنیم