در حال بارگذاری

پل رایان اظهارات ترامپ را تاسف بار و بی فایده توصیف کرد