در حال بارگذاری

پل رايان اظهارات ترامپ را تاسف بار و بي فايده توصيف کرد