در حال بارگذاری

پلیس نروژ یک بمب پستی را خنثی کرد