در حال بارگذاری

پس از سه ماه انتظار نتایج نخست انتخابات افغانستان اعلام شد