در حال بارگذاری

پس از باخت خانگی به ویارئال زیدان هیچ توضیحی برای این شکست پیدا نمی کنم