در حال بارگذاری

پزشکان بيمارستان دوما وقوع حمله شيميايي را تکذيب کردند