در حال بارگذاری

يمنی ها مواضع متجاوزان سعودی را با موشک زلزال یک هدف قرار دادند