در حال بارگذاری

وستهام در دقایق پایانی از شکست گریخت استوک همچنان در منطقه سقوط