در حال بارگذاری

وزیر خارجه مصر در هیچ درگیری نظامی در سوریه مشارکت نمی کنیم