در حال بارگذاری

وزیر امور خارجه مصر در هیچگونه درگیری نظامی در سوریه ورود نخواهیم کرد