در حال بارگذاری

وزیر امور خارجه در چهار توئیت به نطق ترامپ واکنش داد