در حال بارگذاری

وزيران دفاع آمريکا و ترکيه در بروکسل ديدار کردند