در حال بارگذاری

وزارت صنعت به هشدارها در مورد نابودی صنعت پوشاک توجه ندارد