در حال بارگذاری

وزارت خارجه درباره ادعای گفت وگو پیرامون مسائل داخلی با طرف های اروپایی موضع گیری کند