در حال بارگذاری

ورود مدعی العموم به تخلیه فاضلاب در رودخانه کارون تصفیه خانه شرق اهواز تکمیل می شود