در حال بارگذاری

واکنش یک سندیکا به اظهارات معاون امور معدنی وزیر صنعت