در حال بارگذاری

واکنش وزارت خارجه به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران