در حال بارگذاری

واعظی در دیدار با اردوغان محکومیت اقدام انتقال سفارت آمریکا به قدس ضروری است