در حال بارگذاری

واعظی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد