در حال بارگذاری

هیچ زائر ایرانی در انفجار تروریستی کاظمین صدمه ندیده است