در حال بارگذاری

هواپیمای سانحه دیده متعلق به ارتش است جزئیات حادثه عکس