در حال بارگذاری

هفته نامه فرانسوی حمله غرب به سوریه دستاوردی نداشت